Home China Shanghai Transit Visa | Do You Qualify for a Shanghai Transit Visa?